Innlandet blir en realitet

Venstre har gått inn for tre folkevalgte nivåer i Norge, og fikk gjennomslag for at det måtte gjennomføres en regionreform samtidig med kommunereformen. Regionreformen er en god ide – som kan bidra til bedre tjenester for innbyggerne i Innlandet.

Det er nå klart at det er flertall på Stortinget for å samle Hedmark og Oppland til en region. Innlandet kan dermed bli en realitet fra 2020. Det er gode nyheter!

Det er positivt om fylkespolitikken med dette slår følge med samfunnet for øvrig. Innen både utdanning, forskning, sykehus, næringsliv, landbruk og andre områder har utviklingen samlet seg i retning Innlandet. Høgskolen Innlandet, Fagskolen Innlandet, Teater Innlandet, Energiråd Innlandet, politiet, Heimevernsdistrikt 05 (Birkebeinerne), Innovasjon Norge Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet er navngitte eksempler på dette. Eksemplene er flere, og vil bli enda flere i årene som kommer.

Å samle politikken og styrke kompetansemiljøene i en slagkraftig region, kan bidra til både bedre tjenester, økt regional utvikling og støtte til kommunene. Innlandet vil med ca. 400 000 innbyggere og et omfattende areal vil rå over betydelige ressurser og muligheter.

Det er viktig at fylkespartiene i denne situasjonen er offensive, og ser etter muligheter for å forhandle om overtakelse av statlige tjenester, som kan gi enda flere arbeidsplasser og muligheter til Innlandet.

Regionreformen er framtidsrettet og kan styrke distriktene, og får derfor min støtte.

Når det gjelder kommunereformen har jeg uttalt meg både i media og internt i Venstre om at jeg mener det er uaktuelt med bruk av tvang i Hedmark. Slik det ser ut nå, vil kommunestrukturen i Hedmark forbli uendret. Jeg mener det bør legges opp til gode vilkår for kommuner som eventuelt på et senere tidspunkt ønsker å slå seg sammen, men dette må skje frivillig.

 

For regionreform, men ingen tvang på kommunenivå i Hedmark

Venstre har gått inn for tre folkevalgte nivåer i Norge, og fått gjennomslag for en regionreform samtidig med kommunereformen. Regionreformen er en god ide – som kan bidra til bedre tjenester for innbyggerne i Innlandet.

I Hedmark handler ikke regionreformen om sentralisering av tjenester. Tvert imot, det administrative hovedsetet er allerede sentralisert på Hamar. Det er ikke skremmende avstander mellom de store byene omkring Mjøsa, samtidig som utfordringene er forholdsvis like på begge sider, enten det handler om samferdsel, næring, geografi eller demografi (befolkningsbeskrivelse).

For Hedmarkingen vil det viktigste være om kompetansemiljøene samles og styrkes i en slagkraftig region, som kan bidra til både bedre tjenester og økt regional utvikling og støtte til kommunene. Samtidig kan det forhandles om overtakelse av statlige tjenester, som åpner for nye muligheter. En sammenslåing av de to fylkene kan derfor rett og slett være god distriktspolitikk.

Kommunene i Hedmark var lunkne til kommunereformen. Kanskje vil synet på kommunesammenslåinger endre seg dersom en ny region i Innlandet med ca. 400 000 innbyggere blir en realitet. Det er uansett lov å håpe at Stortinget vil legge til rette for at også kommuner som i denne runden sa nei, kan få betingelser som gjør det mulig å gjennomføre kommunesammenslåinger i årene som kommer. I Hedmark bør de i så fall komme frivillig.

 

Regionreform

Følgende uttalelse er hentet fra http://www.venstre.no, og er med på å danne grunnlaget for diskusjonene om regionreform i Innlandet (Hedmark og Oppland).

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Dagens struktur med mange og små kommuner, samt fylker som ikke lenger er i tråd med regional stat, skaper en ubalanse hvor staten vokser for raskt og for mye i sentrale strøk – på bekostning av distriktene.

Ser vi ut av Norge, regionaliseres Norden. Mobilitet, ny teknologi og nye industrielle klynger skaper nye drivkrefter. Norge må ta dette på alvor, både med tanke på bosetting og fordeling av velferdsgoder – men særlig med tanke på å skape nye arbeidsplasser og få fart på et grønt skifte.

Det nåværende tre-delte systemet med kommune, fylkeskommune og stat lider som følge av et svakt og oppgaveløst fylkesnivå og en fragmentert kommunestruktur. Dette gir regjeringer på høyre- og venstresiden gode unnskyldninger til å sentralisere stadig flere oppgaver. Som en følge av denne sentraliseringen mister distriktene viktige offentlige arbeidsplasser og vekstgrunnlag. Et nytt regionnivå og nye, større kommuner vil motvirke denne trenden ved å skape regionssenter med oppgaver og innflytelse. Dette vil ikke bare si at oppgaver blir løst nærmere de det gjelder, men det vil også gi en vitamininnsprøytning til distrikts-Norge og motvirke fraflytting.

Venstre var tidlig ute med å argumentere for en slik oppgaveutflytning, og i Innst. 377S (2015-2016) ble flertallet enige om å flytte oppgaver som blant annet disse til regionene:

 • Fylkesveier: regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra statens vegvesen
 • Digital infrastruktur
 • Fiskerihavner
 • Regionale forskingsfond
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Forsøk med regionale næringsprogram for landbruk
 • Behandling av akvakultursøknader
 • Veiledning og kvalitetsutvikling innenfor grunnopplæringen
 • Kulturtilskuddsforvaltning
 • Flere av Fylkesmannens oppgaver
 • Forvaltningen av de fleste fredete kulturminner, bygninger og fartøy
 • Integrasjonsoppgaver som hittil har tilfalt IMDi
 • Prosjektmidler tilknyttet: Fiskerihavner, kultur, kulturminner og friluftsliv.

I løpet av første halvdel av 2017 vil oppgavene bli fastlagt av Stortinget. Samferdsel er et viktig område hvor regionene må bli gitt større ansvar. Det samme gjelder kultur og friluftsliv. Fylkesmannsembetet vil også kunne rendyrkes som statens administrative representant i regionene, og de fleste av fylkesmannens politiske oppgaver kan med fordel tilfalle regionene. Nye regioner vil også få større ansvar for egen næringsutvikling. På sikt mener Venstre at regionene selv burde kunne forvalte sykehusene. Ved å gå fra nasjonale til regionale løsninger på disse feltene legger Venstre opp til mer skreddersydde løsninger tilpasset den regionen de er myntet på.