Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

 • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
 • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
 • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Kunnskap og like muligheter

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barn får en god oppvekst.  Vi trenger sosialliberale løsninger for barnefamilier, barnehager, skoler og høyere utdanning. Sosialliberale løsninger skaper mer frihet for både enkeltpersoner og familier, samtidig som vi tar vare på de gode fellesskapsløsningene.

Venstre har de siste fire årene vist at vi har gjennomføringsevne – vi har fått gjennom økte midler til barn og unge, satsing på videreutdanning for lærere, flere helsesøstre, styrking av forskning og høyere utdannelse, femårig lærerutdanning, 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger.

La oss fortsette arbeidet for like muligheter de neste årene, gjennom å gi gratis barnehage og SFO til familier med lav inntekt, gi barn i asylmottak rett til barnehageplass, fortsette kompetanseløftet og satsingen på lærerne, satse på digital kompetanse i både barnehage og skole, fortsette arbeidet mot fravær og frafall i videregående skole, og satse enda mer på forskning og innovasjon som kan bidra til næringsutvikling og en grønn opptur for hele Innlandet.

Venstres politikk vil gi barna våre en god oppvekst og like muligheter, og derfor er vi på lag med framtida.

Gründerpartiet Venstre

Hedmark har over 5000 bedrifter hvor det arbeider mindre enn 10 personer. I tillegg finnes et mylder på nær 15 000 registrerte virksomheter uten fast ansatte. Småbedriftene er med andre ord svært viktige for arbeidsliv og bosetting. Det blir derfor svært viktig å tilrettelegge for at gründere og småbedriftene, herunder nær 3500 landbruksbedrifter, får gode vilkår for både å starte opp, drives og utvikles.

For noen år siden startet jeg sammen med en kollega og støtte fra Innovasjon Norge en ny bedrift. Troen på å kunne skape noe nytt, og opplevelsen av å være selvstendig, var både god og lærerik. Samtidig opplevde jeg hvordan en bedre gründerpolitikk kunne utgjort en stor forskjell. Dette var noe av det som trakk meg til Venstre.

Venstre har de siste årene fått gjennomslag for skattelettelser for investering i nystartede bedrifter, økning i dagpengerettighetene fra 9 til 12 måneder, etablering av konkurranseklagenemnd som ivaretar rettferdige konkurransevilkår for småbedrifter med knappe ressurser, opprettelse av pre-såkornfond, samt økt fokus på nystartede bedrifter i SkatteFUNN-ordningen. Senest i 2017-budsjettet ble SIVA styrket med 15 millioner kroner. Venstre har altså stått på for å tilrettelegge for innovasjon og styrke småbedriftene.

Vi hviler allikevel ikke, og fortsetter kampen for småbedriftene. Venstre vil gi styrke de sosiale rettigheter for gründere, gjøre det lettere å få ansatt nummer to i bedriften (blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden), og fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Dette er viktige tiltak for økt bosetting og verdiskaping i Hedmark.

Sendt H-A 14.02.17.

Staur gård

Gratulerer til alle i Stange kommune og på Hedmarken, men også primærnæringen i hele fylket vårt.

Nedleggelsen av Staur gård ble som kjent stanset etter et sterkt tverrpolitisk engasjement fra Stangepolitikerne, som ble løftet inn i næringskomiteen på Stortinget. Venstre var ett av partiene som gikk imot nedleggelsen, fordi forsøksvirksomheten er viktig for landbruk og dyrehold. Etter at den første jubelen nå har lagt seg, er det på tide å se framover.

Viktige spørsmål som både Staur gård, lokalpolitikere og næringskomiteen på Stortinget nå må stille seg er hvordan eierskap, oppslutning og aktivitet kan videreutvikles, og en langsiktig finansiering av driften sikres. Det som er sikkert er at engasjementet som nå har fått gjennomslag, har gitt det beste utgangspunktet for å arbeide videre med spørsmålene.

Venstre vil i det videre arbeidet lytte først og fremst til Staur gård og primærnæringen vår, og fortsette engasjementet for en langsiktig og god utvikling av Staur gård.

Leserinnlegg, Stangeavisa.
Illustrasjonsfoto, gjengitt med tillatelse.

 

 

– Hedmark en av budsjettvinnerne!

Ole Frode Mikkelsgård er stortingskandidat for Venstre i Hedmark, og er meget fornøyd med det gjennomslaget som Venstre har fått i statsbudsjettet – etter svært krevende forhandlinger.


Gjennomslag i utvalgte tall – med betydning for Hedmark

 • 1,5 milliarder i påplussing til jernbanen innebærer at det ikke bør bli noen brems i planleggingen av InterCity-jernbane på Østlandet.  Det er godt nytt for dobbeltsporet på Dovrebanen.
 • 50 millioner ekstra til bioøkonomi satsing gjennom Innovasjon Norge som er viktig for bedriftene i Hedmark Kunnskapspark og Biosmia. 
 • 10 mill kroner til driftsbase for Luftambulanse ved Mjøsbrua, vil gi kortere responstid for innbyggere i Hedmark og redde liv.
 • 200 millioner i økning i regionale utviklingsmidler
 • 45 millioner EKSTRA til bredbånd 
 • 40 millioner ekstra i tapskompensasjon til fylkeskommunene 
 • Økt satsing i Nasjonalparker og andre verneområder. I tillegg til påplussing 10 mill i verneområder 
 • Økt satsing på skog, blant annet biodrivstoff og ytterligere 21 millioner kr til primærskogbruket. 

Skole

Å opprettholde og heve kvaliteten i skolen er svært viktig for Hedmark. I budsjettet styrkes etterutdanningsordningen for lærere, lærlingtilskuddet økes, og skolehelsetjenesten styrkes. Det er også avsatt midler til flere barnehagelærere, og hele 460 millioner kroner til flere lærere fra 1.-4. trinn.

– Dette gir mulighet for to lærere i store klasser, og vil være et viktig bidrag til at alle barn får en god start på skolegangen. I motsatt ende av skolegangen kan en økning av lærlingtilskuddet bidra til at enda flere får læreplass. Begge deler er veldig gledelig, sier Mikkelsgård.

Helse

Innenfor helse er nok etablering av luftambulanse ved Mjøsa det viktigste tiltaket – for hele innlandet, og vil være med på å redde liv, mener Mikkelsgård.

Grønt skifte

Selv om Mikkelsgård mener at regjeringen ikke har holdt det den lovet om et grønt skatteskifte, mener han det er verdt å merke seg at miljøvernorganisasjonen ZERO mener dette er det beste mulige resultatet ut fra dagens politiske situasjon.

Innføring av krav om 20% innblanding av biodrivstoff i 2020, sammen med en regulering av drivstoffpriser, har fått gode tilbakemeldinger fra en samlet skognæring og industrien. I Eidskog kan det skapes 70 nye arbeidsplasser på produksjonsanlegg for biodrivstoff, som nå har fått rammevilkår som kan forsvare investeringene.

–  Dette gjør grønne skoger til gull for Hedmark, og er god distriktspolitikk i praksis, sier Mikkelsgård, med Senterpartiet som en klar adressat.

Han framhever også 200 millioner i regionale utviklingsmidler, og tapskompensasjon for fylkeskommunen som viktig.

Landbruk

– Det er veldig hyggelig når Norges bondelag melder at Venstre (og Krf) står opp for familielandbruket og unge bønder, sier Mikkelsgård.

Selv om det nå blir en økning av avgifter på olje, skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på muligheter for å gjøre tilpasninger til landbruket og distriktene. Det er også funnet rom for støtte til klimasmarte formål.

Høyere utdanning

Høyere utdanning er også viktig for Hedmark, og Mikkelsgård nevner her spesielt at Venstre har fått gjennomslag for 11 måneders studiestøtte og mer forskning.

Tog

Venstre har fått gjennom tidenes største satsing på tog, og dette er viktig for Hedmark som har lange avstander. Kongsvingerbanen, InterCity til Hamar og elektrifisering av Solør-Vålerbanen er alle tiltak som Venstre har frontet. Det skal arbeides videre med fordeling av midlene i ukene som kommer.

 

Les også:

 

Denne artikkelen er i sin helhet kun publisert på Venstreblogg.no.
Foto: Bjørn-Frode Løvlund, Østlendingen (tatt i annen anledning).