Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

 • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
 • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
 • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Forsvarspolitikk – fra landsmøtet i Venstre

Jeg fikk på landsmøtet gleden av å introdusere Venstres forsvarspolitikk for framtida (trykk for å se video).

Venstre vil:

 • Styrke Hæren og Heimevernet, samtidig som vi vil investere i Luft- og Sjøforsvaret – og vi vil prioritere økt tilstedeværelse i nordområdene. Vi ser også at NSM og Cyberforsvaret får en stadig viktigere oppgave for samfunnet med å trygge sårbare IKT-systemer.
 • Bygge på allianseforsvaret. NATO har vært, er og vil være en bærebjelke for vår sikkerhet. Vi må sørge for god og langsiktig planlegging av investeringer og drift, og gjennom forsvarssamarbeid i både Norden og NATO sørge for en effektiv utnyttelse av ressursene.
 • Fortsette å bidra i internasjonale operasjoner forankret i FN – men vi må sikre en skikkelig oppfølging av veteranene, som har risikert liv og helse for vår og andres fred og frihet. Vi skylder veteranene mer enn takk. Vi skylder å møte dem med kompetanse, forståelse og kompensasjonsordninger som fungerer.

I politisk uttalelse fra landsmøtet framkommer det også at det for Venstre vil være avgjørende å respektere og overholde våre internasjonale forpliktelser i utenrikspolitikken – som selvsagt også må få betydning for vårt arbeid mot å nå NATO sine målsetninger om økt forsvarsinnsats (2 % av BNP innen 2024).

 

Styrk Hæren og HV

Leserinnlegg sendt til de største lokalavisene i Hedmark.

Vil Ap og Høyre svekke Hæren og nedprioritere Heimevernet? spør Stortingskandidat Ole Frode Mikkelsgård og andrekandidat Mirjam Engelsjord i Hedmark Venstre. Hæren og HV trenger ikke flere utredninger, men investeringer, trening og mannskap. Hedmark Venstre mener at Hæren og HV må styrkes og ikke svekkes i den nye langtidsplanen for Forsvaret. I alle store militære konflikter har Hæren spilt en avgjørende rolle for utfallet. For å lykkes med dette økonomisk må vi ha en utsetting av bestillingen av flere F35.

Mye er bra i Regjeringens forslag til Langtidsplan, men å utrede Hæren en sjette gang, å kutte militært og sivilt ansatte gir ikke et tilstrekkelig landforsvar.

Allerede i dag mangler Hæren nok kampstyrke og på lang sikt vil Venstre styrke Hæren og bygge opp nok en kampbataljon. Hærens operative struktur er avgjørende for at Norge fortsatt kan bidra i internasjonalt fredsarbeid og internasjonal konflikthåndtering. Dette må være soldater som er trent, godt utrustet og med riktig kompetanse i det arbeidet de skal gjøre.

Hedmark Venstre støtter ikke Forsvarssjefens signal om at HV skal nedprioriteres uansett. HVs funksjon som hurtigmobiliseringsstyrke er viktig og øvingsinstensiteten i HV må styrkes. Her må det tenkes samarbeid og effektivitet på tvers av organisasjonen.

Venstre vil

 • Opprettholde brigaden i Nord-Norge
 • Vedtatte investeringer knyttet til Leopard panservogner, artilleri og kampluftvern gjennomføres nå, uten å igangsette en ny landmaktutredning
 • etablere en Hærreserve (Brig S) med basis på Rena leir.
 • HV utvides til 45 000 menn og antall HV distrikt beholdes
 • Kystforsvaret opprettholdes
 • Forsvarets skoler gis en ny samlet vurdering
 • Ta vare på Forsvarets profesjonelle musikkorps

Ole Frode Mikkelsgård, Stortingskandidat Mirjam Engelsjord, andrekandidat

 

Kampen for Forsvaret

Det har vært avgjørende uker i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret. Mange innlegg i nasjonale og lokale medier, sterkt engasjement på sosiale medier, og både følelsesmessige og faglige utsagn har vært tydelige på behovet for en styrking av Forsvaret.

Verden i dag er ikke et så trygt sted som vi skulle ønske. Ønsketenkning har vi en dyrekjøpt erfaring med fra tiden før 2. verdenskrig. Men ideen om å aldri mer sette seg i en situasjon hvor en kunne oppleve et nytt 9. april, har en pris. Spørsmålet er om vi er villige til å betale.

Det er få som tror at Norge kan bli utsatt for et nytt 9. april og bli okkupert av en fremmed makt. Det er problemet for de som ønsker et troverdig forsvar. Sikkerhetspolitikk er ikke et enkelt tema, og eksemplene på hybridkrigføring og grensekrenkelser vi har sett ikke langt fra oss åpner for mer reelle, men ikke desto mindre skremmende scenario.

Vi har derfor behov for de strategiske kapasitetene som skal anskaffes, og et fortsatt tett samarbeid med NATO. Men Hæren og Heimevernet er viktige bestanddeler for slagkraft og beredskap – og ikke minst for forsvarsviljen – som også må prioriteres.

Det ligger mest sannsynlig an til et kompromiss om langtidsplanen for Forsvaret, som dessverre ikke tar inn over seg behovet for styrking i stor nok grad.

For egen del vil jeg arbeide videre både på kort og lang sikt for en styrking av Forsvaret i den situasjonen vi i dag har, hvor Hæren og Heimevernet er viktige kapasiteter som både bør opprettholdes og styrkes gjennom materielle oppgraderinger som gir økt slagkraft.