Staur gård

Gratulerer til alle i Stange kommune og på Hedmarken, men også primærnæringen i hele fylket vårt.

Nedleggelsen av Staur gård ble som kjent stanset etter et sterkt tverrpolitisk engasjement fra Stangepolitikerne, som ble løftet inn i næringskomiteen på Stortinget. Venstre var ett av partiene som gikk imot nedleggelsen, fordi forsøksvirksomheten er viktig for landbruk og dyrehold. Etter at den første jubelen nå har lagt seg, er det på tide å se framover.

Viktige spørsmål som både Staur gård, lokalpolitikere og næringskomiteen på Stortinget nå må stille seg er hvordan eierskap, oppslutning og aktivitet kan videreutvikles, og en langsiktig finansiering av driften sikres. Det som er sikkert er at engasjementet som nå har fått gjennomslag, har gitt det beste utgangspunktet for å arbeide videre med spørsmålene.

Venstre vil i det videre arbeidet lytte først og fremst til Staur gård og primærnæringen vår, og fortsette engasjementet for en langsiktig og god utvikling av Staur gård.

Leserinnlegg, Stangeavisa.
Illustrasjonsfoto, gjengitt med tillatelse.

 

 

Pelsdyrene er ikke glemt

I alt oppstyret etter avtalen om statsbudsjettet, er det noen saker som blir liggende urørt i media. Det betyr ikke at sakene er glemt av politikerne.

Forbud mot pelsdyroppdrett er ikke en glemt sak, og Venstre har ikke gitt opp kampen  mot pelsdyroppdrett selv om noen avklaring på dette ikke kom i statsbudsjettet.

Hvorfor forbud?

Pelsdyroppdrett er av hensyn til dyrenes egenart uforenlig med dyrevelferd. Når målet med pelsdyroppdretten er mote og tilfredsstillelse av forfengelighetsbehov er saken klar. Pelsdyroppdrett må forbys.

Veien videre

Venstre tar med seg sitt programfestede standpunkt om å forby pelsdyroppdrett inn i Stortinget. Samarbeidsavtalen legger ingen begrensninger på hva Venstre kan mene i en slik sak.

Til slutt må det sies at pelsdyroppdrett vekker sterke følelser, både hos motstandere og tilhengere. Det er viktig at alle sider forplikter seg til å uttrykke sine budskap på en saklig og etisk akseptabel måte. Vi har sett unntak fra dette som ikke har vært bra, men som samtidig underbygger behovet for å møte det med saklighet og tydelighet i budskapene.