På lag med framtida – hva betyr det?

Å være på lag med framtida betyr å ruste Hedmark og Innlandet for morgendagens utfordringer.

JA til kunnskap

Å møte morgendagen starter med å satse på kunnskap! Barna våre fortjener en god skole, og vi trenger høyere utdanning og forskning i verdensklasse – for å skape løsningene som ivaretar velferdssamfunnet vårt.

 • JA til å gi barn og unge lik tilgang på barnehage og SFO, gjennom å gi gratis tilbud til familier med lav inntekt.
 • JA til en friere skole, hvor det er rom for valgmuligheter og tilpasning.

JA til å ta vare på miljøet

Vi må anerkjenne menneskeskapte klimaendringer, og gjøre mer for å ta vare på miljøet og klimaet.

 • JA til å fortsette å levere tidenes klimabudsjett! – slik Venstre nå har fått gjennomslag for!
 • JA til et grønt skatteskifte, hvor det skal lønne seg å velge miljøvennlig!

JA til å satse på gründerne

Gründerne og småbedriftene er utrolig viktige for Hedmark og Innlandet. Å satse på disse bedriftene er å satse på framtidig verdiskaping og bosetting i distriktene.

 • JA til bedre sosiale rettigheter for gründere!
 • JA til styrking av næringsskapende tiltak og forenkling av regelverk!

JA til å satse på rause fellesskap

Å sette folk først handler om å bygge fellesskap og ta vare på alle, og være en stemme for svake grupper i samfunnet.

 • JA til desentralisering av makt og ressurser!
 • JA til å fremme kultur og bygge opp under frivilligheten!

 

Venstre sitt stortingsprogram 2017-2021 har tittelen «På lag med framtida», og på landsmøtet vedtok vi også denne uttalelsen: Venstre er på lag med framtida!

 

Pasienten først

Venstre vil sette pasienten først. Nettopp av hensyn til pasienten trenger vi økt kvalitet i helsevesenet i Innlandet, og det krever også en endring i sykehusstrukturen.

Etter kollisjon med elg har jeg selv opplevd å bli sendt til sykehuset i Elverum for å undersøke bruddskader, men så måtte videresendes til Hamar for å undersøkes for indre skader. Mitt tilfelle var ikke kritisk, men for andre kan det være annerledes.

Jeg har fått høre historier fra både pasienter, sykehusansatte og pasientombud som med all tydelighet forteller at vi trenger å samle flere funksjoner til et hovedsykehus – samtidig som vi opprettholder akuttfunksjoner på flere steder.

Pasienter med alvorlige sykdommer skal få all hjelpen de trenger ett sted, og slippe merbelastningen og i noen tilfeller den økte risikoen det innebærer å måtte pendle mellom ulike sykehus. I noen tilfeller har pasienter måtte oppsøke 4-5 forskjellige sykehus. Hvorfor skal innbyggerne i Innlandet ha et dårligere sykehustilbud enn ellers i landet? Det er ikke en situasjon vi kan leve med.

Helsefeltet er i sterk faglig utvikling, og krever spesialiserte funksjoner i større fagmiljøer. Dagens situasjon i Innlandet med fragmenterte funksjonsfordelinger møter verken dagens eller framtidas behov for og ønske om kvalitet.

Det er på høy tid å samle seg om et felles hovedsykehus. Venstre vil sette pasienten først. Det må også bety at lokale interesser for arbeidsplasser om nødvendig må vike for faglige vurderinger når det kommer til lokaliseringsdebatt. Den riktige beslutningen i dag og for framtida er å gå for et hovedsykehus ved Mjøsbrua – samtidig som Venstre kjemper videre for etablering av base for luftambulansen!

 

Mer til de som trenger det mest

Venstre går til valg på gratis barnehage og SFO til familier med lav inntekt. Venstre vil at alle barn skal få en trygg og god oppvekst, og ha alle muligheter for framtida. Dette tiltaket vil gi familier med lav inntekt større økonomisk handlingsrom, som er viktig for hele familien.

Barnefattigdom er et reelt problem i Norge, og dette tiltaket er så målrettet som det kan bli. I tillegg vil det være et viktig tiltak for å sikre integrering av flyktninger. Å satse på barna, er å satse på framtida.

Stem Venstre! #stemvenstre

Forsvarspolitikk – fra landsmøtet i Venstre

Jeg fikk på landsmøtet gleden av å introdusere Venstres forsvarspolitikk for framtida (trykk for å se video).

Venstre vil:

 • Styrke Hæren og Heimevernet, samtidig som vi vil investere i Luft- og Sjøforsvaret – og vi vil prioritere økt tilstedeværelse i nordområdene. Vi ser også at NSM og Cyberforsvaret får en stadig viktigere oppgave for samfunnet med å trygge sårbare IKT-systemer.
 • Bygge på allianseforsvaret. NATO har vært, er og vil være en bærebjelke for vår sikkerhet. Vi må sørge for god og langsiktig planlegging av investeringer og drift, og gjennom forsvarssamarbeid i både Norden og NATO sørge for en effektiv utnyttelse av ressursene.
 • Fortsette å bidra i internasjonale operasjoner forankret i FN – men vi må sikre en skikkelig oppfølging av veteranene, som har risikert liv og helse for vår og andres fred og frihet. Vi skylder veteranene mer enn takk. Vi skylder å møte dem med kompetanse, forståelse og kompensasjonsordninger som fungerer.

I politisk uttalelse fra landsmøtet framkommer det også at det for Venstre vil være avgjørende å respektere og overholde våre internasjonale forpliktelser i utenrikspolitikken – som selvsagt også må få betydning for vårt arbeid mot å nå NATO sine målsetninger om økt forsvarsinnsats (2 % av BNP innen 2024).

 

Heimevern og folkeforsvar

Jeg er på ingen måte nøytral. Jeg har hatt et sterkt forhold til Heimevernet siden jeg som 16-åring gikk inn i Heimevernsungdommen, og har også en periode som områdesjef bak meg. Jeg har dermed hatt gleden av å møte hundrevis av flotte HV-soldater. Mange ergrer seg riktignok noe over å måtte dra fra sine sivile liv på den årlige Heimevernsøvelsen, men når de først er der kombinerer de bred sivil og militær erfaring med en sterk forsvarsvilje, og gjør en fantastisk jobb i uniform. Dette utgjør en stor styrke for vår beredskap. Når vi ser hvordan det nå kuttes i Heimevernet, kan ikke dette være ordentlig forstått av sentrale politikere og partier.

Venstre gikk tydelig inn for styrking av Hæren og Heimevernet (landmakten) i langtidsplanen for Forsvaret. Dessverre gikk Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen om en ny langtidsplan med store kutt i blant annet Heimevernet. Samtidig gikk disse partiene inn for en landmaktutredning, som blant annet vil vurdere sammenslåing av Hæren og Heimevernet. Dersom vi skal gå inn i denne diskusjonen kan vi ikke akseptere forutsetningene, som er dagens dramatiske reduksjoner og innsparingskrav, som nedbygger vår forsvarsevne.

Det blir enda verre når landmaktutredningen i tillegg forsøkes holdt unna offentligheten til etter valget. Venstre krever at landmaktutredningen gjøres kjent så snart som mulig og i god tid før valget. Høyre og Fremskrittspartiet står på sitt, mens Arbeiderpartiet ennå ikke har tatt stilling i spørsmålet. Det bør de snarest gjøre, fordi velgerne fortjener en offentlig debatt om et så viktig spørsmål før valget. 

Vi kan dessverre ikke forutsi nøyaktig hvordan en framtidig krise vil se ut. Vi har derfor behov for et fleksibelt og robust forsvar. Forsvaret må ha strategiske kapasiteter. Forsvaret må ha en størrelse og kapasiteter som utgjør en troverdig og avskrekkende styrke. Dette innebærer både behov for investering i kampfly og ubåter, men det krever også oppgradering og forsterkning av Hæren.

Samtidig må Forsvaret også ha mulighet til å beskytte mennesker og viktige samfunnsinstallasjoner, som er Heimevernets samfunnsoppdrag. Er det noe som har preget mange av de konfliktene vi ser i dag, er det utvisking av skillet mellom fred og konvensjonell krig. I en situasjon hvor noen vil oss vondt, vil vi trenge en militær beredskap også for å kunne ta vare på viktige sivile funksjoner som ellers enkelt kan rammes med store konsekvenser.  

Konklusjonen av slike betraktninger er enkel. Vi må reversere nedbyggingen som ligger i Forsvarets langtidsplan vedtatt av regjeringen og Arbeiderpartiet, og sørge for at landmaktutredningen gir en reell styrking av det som i dag er Hæren og Heimevernet.

For å ivareta alle deler av Forsvaret er det nødvendig å øke forsvarsbudsjettet. Det er forståelig at USA nå legger tyngde bak målet om at NATO-land skal bruke minst 2 % av BNP til forsvarsformål innen 2024.

Jeg ser positive tegn til bevegelse på dette i flere partier, og har for egen del fremmet forslag om et forpliktende 2 %- vedtak til landsmøtet i Venstre. Uavhengig av hvilke formuleringer som kommer i partiprogrammene, vil den virkelige forsvarsviljen først komme til uttrykk når prioriteringer gjøres og budsjetter vedtas. Jeg håper derfor at forsvarsvenner i alle partier benytter mulighetene denne våren til å skape økt erkjennelse av behovet for å styrke Forsvaret, i en tid hvor den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer usikker og alvorlig enn på mange tiår.

Kronikk. Publisert i Østlendingen, 27.03.17.

 

Grønn opptur for Ringsaker

Som stortingskandidat har jeg fått gleden av å samarbeide tett med Ringsaker Venstre, og vi står sammen om store og viktige saker, som kan være med på å styrke Ringsaker i framtida.

Sett fra utsiden framstår Ringsaker som en mulighetenes kommune. Med den største befolkningen i Hedmark, en attraktiv plassering, og vilje til å legge til rette for utvikling av både næringsliv og bosetting, har Ringsaker store muligheter nå og i framtida.

Venstre er også på lag med framtida. Vi ønsker en utvikling som gjør at vi kan ta vare på velferdssamfunnet vårt også etter at oljen tar slutt. Venstre har oppskriften på hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte. I vårt grønne skifte tar vi vare på klimaet og miljøet, samtidig som det skapes nye varige arbeidsplasser innen bioøkonomien. Gjennom grep på nasjonalt nivå, kan vi skape ny verdiskaping – hvor Ringsaker ligger midt i smørøyet. Ringsaker Blad har tidligere skrevet om hvordan et nytt marked for biodrivstoff kan gi en ny biozinfabrikk på Rudshøgda, og vi har hørt hvordan skognæringen jubler over at skogen blir mer verdt. Satsing på forskning og utvikling, vil gi ny teknologi og nye muligheter i framtida – som Ringsaker både kan og bør gripe.

Venstre vil ha tidenes satsing på jernbanen, noe som er svært godt nytt for Ringsaker. InterCity-utbyggingen vil være svært viktig, og skape et sammenhengende arbeidsmarked fra Lillehammer til Oslo, og gjøre det mulig å reise raskt og miljøvennlig til drømmejobben. Samtidig vil gjennomslaget for «Godspakke Innlandet» utbedre jernbanen i Ringsaker og gi økt verdiskaping. Å flytte gods fra veg til bane er både næringsvennlig, miljøvennlig og trafikkvennlig.

Jeg står også sammen med Ringsaker Venstre i ønsket om en sykehusreform. Av hensyn til pasientene, er dette helt nødvendig. Vi må gjøre alt som er mulig nå i vår for å sikre at det nå endelig skjer – og at et nytt hovedsykehus blir en realitet. Vi arbeider sammen for dette, og har blant annet nylig arrangert åpent møte om sykehusreformen. Den klare konklusjonen fra dette er at vi nå må handle.

For å være på lag med framtida, må man være villig til å endre seg etter hvert som samfunnet gjør det, og lete etter nye løsninger. Venstre tar denne jobben, også når det er krevende. Derfor står Venstre sammen med Ringsaker om en grønn opptur og nye muligheter i framtida!

LIK MIN SIDE PÅ FACEBOOK OG FØLG MEG FRAM MOT STORTINGSVALGET 2017!

 

Liberal!

Jeg er bekymret for utviklingen i verden, enten det er en uforutsigbar president i USA eller at vi ser det formidles nynazistisk propaganda i vårt distrikt. Det oppleves viktigere enn på lenge å stå opp for liberale verdier.

Vi må slåss for at du og jeg fortsatt skal oppleve frihet. Frihet til å kunne ta flere egne valg i eget liv, og frihet fra tvang og overvåking. Vi må tenke nytt for å kunne ta vare på de gode fellesskapsløsningene i en ny tid, og slåss for at vi skal kunne gi mer til de som trenger det mest.

Som Norges eldste og eneste sosialliberale parti vil Venstre ta denne kampen – for både deg og meg. Jeg vil for min del slåss for Venstre og alle som vil ta vare på liberale verdier, i en tid hvor disse trues.