200 dager

Det er nå under 200 dager igjen til stortingsvalget, 11. september 2017.

Basert på tiden som har gått fra nominasjonen og fram til i dag, vil det bli stadig mer hektiske dager fram mot selve valget. Å drive valgkamp uten noe som helst frikjøp mot heltidspolitikere er ikke en ubetydelig utfordring, og jeg skulle ønsket hver dag hadde noen flere timer.

Det er også krevende å drive valgkamp i et uavhengig parti, som verken har rike onkler eller fagforeninger som kan gi støtte. På den annen side er denne uavhengigheten også en god grunn til å trives i (og stemme!) nettopp Venstre.

Har du lyst til å bidra til et sosialliberalt samfunn? Les mer her: https://www.venstre.no/bidra/

Gründerpartiet Venstre

Hedmark har over 5000 bedrifter hvor det arbeider mindre enn 10 personer. I tillegg finnes et mylder på nær 15 000 registrerte virksomheter uten fast ansatte. Småbedriftene er med andre ord svært viktige for arbeidsliv og bosetting. Det blir derfor svært viktig å tilrettelegge for at gründere og småbedriftene, herunder nær 3500 landbruksbedrifter, får gode vilkår for både å starte opp, drives og utvikles.

For noen år siden startet jeg sammen med en kollega og støtte fra Innovasjon Norge en ny bedrift. Troen på å kunne skape noe nytt, og opplevelsen av å være selvstendig, var både god og lærerik. Samtidig opplevde jeg hvordan en bedre gründerpolitikk kunne utgjort en stor forskjell. Dette var noe av det som trakk meg til Venstre.

Venstre har de siste årene fått gjennomslag for skattelettelser for investering i nystartede bedrifter, økning i dagpengerettighetene fra 9 til 12 måneder, etablering av konkurranseklagenemnd som ivaretar rettferdige konkurransevilkår for småbedrifter med knappe ressurser, opprettelse av pre-såkornfond, samt økt fokus på nystartede bedrifter i SkatteFUNN-ordningen. Senest i 2017-budsjettet ble SIVA styrket med 15 millioner kroner. Venstre har altså stått på for å tilrettelegge for innovasjon og styrke småbedriftene.

Vi hviler allikevel ikke, og fortsetter kampen for småbedriftene. Venstre vil gi styrke de sosiale rettigheter for gründere, gjøre det lettere å få ansatt nummer to i bedriften (blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden), og fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Dette er viktige tiltak for økt bosetting og verdiskaping i Hedmark.

Sendt H-A 14.02.17.

God distriktspolitikk

Leserinnlegg, publisert i Østlendingen 24.02.17.

Jeg vokste opp i ei lita bygd med litt over 200 innbyggere og over ei mil til nærmeste butikk – etter at nærbutikken ble lagt ned, vel å merke. Jeg husker at mitt første møte med politikk var når grendeskolen ble lagt ned. Dette er erfaringer som har preget meg, og som nå er viktige for meg som stortingskandidat for Venstre.

Noen forsøker å skape konflikt mellom by og land, og la dette bli en sentral del av valgkampen. Det burde få mange til å stille spørsmålet – hva er egentlig et godt distriktsparti? Er det nok å være imot endring, eller er det noe mer som må til?

Et godt distriktsparti må selvsagt kunne ta vare på og videreutvikle land- og skogbruket, som er selve ryggraden for bygdene. Like viktig er allikevel det å tilrettelegge for nye og allsidige arbeidsplasser. Utflytting av statlige arbeidsplasser kan være ett tiltak, men å tilrettelegge for å skape flere hundre arbeidsplasser innen ny bioteknologi er langt viktigere. Distriktspartiet må også se at småbedriftene har en svært viktig rolle for verdiskapingen i distriktene, og at det derfor er viktig å ha en offensiv politikk som støtter gründerne og småbedriftene.

Et godt distriktsparti satser på samferdsel, enten det er i form av jernbane, veg eller bredbånd. Det er viktig å forstå at vekst i distriktsbyene også gir positive ringvirkninger for bygdene våre. For eksempel er vekst i Elverum viktig for Våler, fordi de som bor i Våler dermed får tilgang til både andre jobber, tjenester og varer enn ellers. Unge som drar ut og får seg utdanning, kan få muligheter til kompetansejobber i Elverum som ikke finnes i Våler – men vil kanskje allikevel velge å flytte hjem. Vekst i Elverum skaper altså bolyst også i Våler. Slik er det også andre steder i distriktene.

Et godt distriktsparti tar vare på naturen, ser mulighetene og framsnakker distriktene og bygde-Norge. Vi starter ingen brann, men ser tvert imot at vi sitter på ressurser og muligheter, og har unike kvaliteter hvor folk kan finne og leve det gode liv. Å lykkes med dette krever vilje og mot til å ta vare på det som fungerer bra – og utvikle det som må bli bedre, etter hvert som verden endres.

Alt dette finner jeg gode svar på i Venstre, som står for en optimistisk og framtidsrettet politikk. Det som er bra for distriktene, er også bra for landet. Derfor ønsker jeg å bli en distriktsvennlig stemme på Stortinget etter valget til høsten.

 

Innlandet blir en realitet

Venstre har gått inn for tre folkevalgte nivåer i Norge, og fikk gjennomslag for at det måtte gjennomføres en regionreform samtidig med kommunereformen. Regionreformen er en god ide – som kan bidra til bedre tjenester for innbyggerne i Innlandet.

Det er nå klart at det er flertall på Stortinget for å samle Hedmark og Oppland til en region. Innlandet kan dermed bli en realitet fra 2020. Det er gode nyheter!

Det er positivt om fylkespolitikken med dette slår følge med samfunnet for øvrig. Innen både utdanning, forskning, sykehus, næringsliv, landbruk og andre områder har utviklingen samlet seg i retning Innlandet. Høgskolen Innlandet, Fagskolen Innlandet, Teater Innlandet, Energiråd Innlandet, politiet, Heimevernsdistrikt 05 (Birkebeinerne), Innovasjon Norge Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet er navngitte eksempler på dette. Eksemplene er flere, og vil bli enda flere i årene som kommer.

Å samle politikken og styrke kompetansemiljøene i en slagkraftig region, kan bidra til både bedre tjenester, økt regional utvikling og støtte til kommunene. Innlandet vil med ca. 400 000 innbyggere og et omfattende areal vil rå over betydelige ressurser og muligheter.

Det er viktig at fylkespartiene i denne situasjonen er offensive, og ser etter muligheter for å forhandle om overtakelse av statlige tjenester, som kan gi enda flere arbeidsplasser og muligheter til Innlandet.

Regionreformen er framtidsrettet og kan styrke distriktene, og får derfor min støtte.

Når det gjelder kommunereformen har jeg uttalt meg både i media og internt i Venstre om at jeg mener det er uaktuelt med bruk av tvang i Hedmark. Slik det ser ut nå, vil kommunestrukturen i Hedmark forbli uendret. Jeg mener det bør legges opp til gode vilkår for kommuner som eventuelt på et senere tidspunkt ønsker å slå seg sammen, men dette må skje frivillig.

 

Fantastisk fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet ble en fantastisk god samling, hvor vi samlet krefter for den krevende valgkampen vi skal inn i.

Flere av talene, og utdeling av årets miljøpris, ble streamet live på Facebook, inkludert til Trine Skei Grande og Ole Frode Mikkelsgård: Besøk politikersiden min på @venstreolefrode.

Du kan også se et utdrag av min tale her:

På fylkesårsmøtet ble det vedtatt 4 politiske uttalelser; om landbruk, skole, regjeringsspørsmålet og ulv (dokumentene ligger åpent i Google Drive):

Merk at det arbeides fra fylkesnivået opp mot stortingsgruppa i ulvekonflikten, og denne uttalelsen kan derfor bli spesifisert i løpet av ukene som kommer.

 

Venstre og samferdsel i Hedmark

I møte på Stortinget om nasjonal transportplan for perioden 2018-2027, ble viktige saker for Hedmark løftet fram av Hedmark Venstre.

Som et stort fylke, med betydelige geografiske avstander, er samferdsel et viktig område. Det investeringsnivået som er gjennomført inneværende periode er på et høyt nivå sammenlignet med tidligere, og muliggjør betydelig satsing på både jernbane og veg.

Vi benyttet også anledningen til å framheve behovet for utbygging av høyhastighets bredbånd i hele landet. Dette er avgjørende for arbeidsplasser og bosetning, og må etter vårt syn prioriteres på linje med vei og bane.

Vi er svært fornøyd med at det nå ligger an til betydelige jernbane-investeringer i Hedmark i Nasjonal transportplan. Tidligere har vi fått bekreftelser knyttet til InterCity utbygging på Hedmarken – og nylig gikk et bredt flertall i næringskomiteen, med unntak av SV, gikk inn for «Godspakke Innlandet», som vil ha stor betydning for verdiskaping i sørfylket.

Venstre er en pådriver for bedre, hyppigere og raskere jernbane. Vi ønsker å øke både person- og godstransport på jernbane, av hensyn til både klima, bosetting og verdiskaping.

Leserinnlegg, sendt Glåmdalen, 29.01.17.