Entreprenørskap og næringsutvikling

Et godt eksempel på kreativitet som skaper verdier, og som illustrerer alle mulighetene som finnes:

En av julegavene som jeg fikk var nemlig sko fra Tag your shoes. Fra Flisa i Åsnes selges sko samtidig som verden forbedres, tag for tag. Hvert skopar har nemlig med seg en oppfordring om en god handling (i form av en tag). Min tag var #gietkompliment, som selvfølgelig gikk til den som ga meg skoene (min kone).

Det er flott å kunne rundt som politiker og støtte lokalt entreprenørskap! Symbolikken i dette kunne jeg ikke la ligge: 

Å jobbe for næringsutvikling i Hedmark er en av hovedsakene jeg vil ta med meg til Stortinget, dersom jeg får velgernes tillit 11. september 2017!

  

Merknad i åpenhetens navn: En av medeierne i bedriften er medlem av samme parti som meg, og vi arbeider sammen politisk. Dette har allikevel ikke påvirket budskapet i teksten min.

Regionreform

Følgende uttalelse er hentet fra http://www.venstre.no, og er med på å danne grunnlaget for diskusjonene om regionreform i Innlandet (Hedmark og Oppland).

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Dagens struktur med mange og små kommuner, samt fylker som ikke lenger er i tråd med regional stat, skaper en ubalanse hvor staten vokser for raskt og for mye i sentrale strøk – på bekostning av distriktene.

Ser vi ut av Norge, regionaliseres Norden. Mobilitet, ny teknologi og nye industrielle klynger skaper nye drivkrefter. Norge må ta dette på alvor, både med tanke på bosetting og fordeling av velferdsgoder – men særlig med tanke på å skape nye arbeidsplasser og få fart på et grønt skifte.

Det nåværende tre-delte systemet med kommune, fylkeskommune og stat lider som følge av et svakt og oppgaveløst fylkesnivå og en fragmentert kommunestruktur. Dette gir regjeringer på høyre- og venstresiden gode unnskyldninger til å sentralisere stadig flere oppgaver. Som en følge av denne sentraliseringen mister distriktene viktige offentlige arbeidsplasser og vekstgrunnlag. Et nytt regionnivå og nye, større kommuner vil motvirke denne trenden ved å skape regionssenter med oppgaver og innflytelse. Dette vil ikke bare si at oppgaver blir løst nærmere de det gjelder, men det vil også gi en vitamininnsprøytning til distrikts-Norge og motvirke fraflytting.

Venstre var tidlig ute med å argumentere for en slik oppgaveutflytning, og i Innst. 377S (2015-2016) ble flertallet enige om å flytte oppgaver som blant annet disse til regionene:

 • Fylkesveier: regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra statens vegvesen
 • Digital infrastruktur
 • Fiskerihavner
 • Regionale forskingsfond
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Forsøk med regionale næringsprogram for landbruk
 • Behandling av akvakultursøknader
 • Veiledning og kvalitetsutvikling innenfor grunnopplæringen
 • Kulturtilskuddsforvaltning
 • Flere av Fylkesmannens oppgaver
 • Forvaltningen av de fleste fredete kulturminner, bygninger og fartøy
 • Integrasjonsoppgaver som hittil har tilfalt IMDi
 • Prosjektmidler tilknyttet: Fiskerihavner, kultur, kulturminner og friluftsliv.

I løpet av første halvdel av 2017 vil oppgavene bli fastlagt av Stortinget. Samferdsel er et viktig område hvor regionene må bli gitt større ansvar. Det samme gjelder kultur og friluftsliv. Fylkesmannsembetet vil også kunne rendyrkes som statens administrative representant i regionene, og de fleste av fylkesmannens politiske oppgaver kan med fordel tilfalle regionene. Nye regioner vil også få større ansvar for egen næringsutvikling. På sikt mener Venstre at regionene selv burde kunne forvalte sykehusene. Ved å gå fra nasjonale til regionale løsninger på disse feltene legger Venstre opp til mer skreddersydde løsninger tilpasset den regionen de er myntet på.

 

valgkamp + stand = sant

Å stå på stand er noe de aller fleste politikere har stiftet bekjentskap med, og som de fleste innerst inne kanskje har et litt ambivalent forhold til.

Helga 17. – 18. desember deltok jeg som førstekandidat til stortingsvalget på stand for å støtte Hamar Venstre i deres kamp for østlig jernbanetrase. Det var Stig Vaagan (3. kandidat og leder i Hamar Venstre) som organiserte standen. Vi fikk også besøk av Mirjam Engelsjord (2. kandidat) og fylkesleder Sjur Skjævesland (som også er på stortingslista).

Det var en utrolig hyggelig opplevelse. Det var mange som tok seg tid til å stoppe opp og slå av en prat. Slike samtaler er gull verdt, og gjorde i dette tilfellet at opplevelsen ble både hyggelig og ikke minst lærerik. I hvert fall for min del 🙂

Takk til alle Hamarsinger – og andre – for hyggelige samtaler!

Her er hele gjengen samlet:

venstre-hamar

 

Fra Hedmark til Aleppo

Foto: Venstres topp 3, f.v. Mirjam Engelsjord, Ole Frode Mikkelsgård og Stig Vaagan.

 

Sivilbefolkningens lidelser i Syria og bildene fra bombingen og lidelsene i Aleppo treffer oss alle og angår oss alle. Så mange millioner mennesker på flukt, slik vi ser nå, har ikke vært tilfelle siden andre verdenskrig. Kontrasten til vår fred, velstand og juleforberedelser er stor, sier de tre Venstre-politikerne.

– For de fleste av oss er det som skjer ufattelig. Vi forstår allikevel nok til å kunne handle, både med støtte til sivilbefolkningen i Syria og til de som har kommet som flyktninger til Norge, sier Ole Frode Mikkelsgård.

– Venstre oppfordrer nå Fylkesrådet i Hedmark til å gjøre et hastevedtak før jul og gi en håndsrekning til det humanitære arbeidet i Syria. Dette er en håndsrekning til sivilbefolkningen, slik vår egne innbyggere opplevde å få hjelp under andre verdenskrig, sier Mirjam Engelsjord.

Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen og Fylkesrådet i Hedmark har muligheten og makten til å følge eksemplet fra politikerkolleger i Trondheim og Bergen. I Bergen har politikerne fra alle partier bevilget penger til Flyktningehjelpen og i Trondheim til Røde Kors på vegne av egne innbyggerne.

Her hjemme er Venstre-trioen opptatt av hva vi kan gjøre for å bidra til god inkludering av flyktninger, både fra Syria og andre steder i verden.

– Kommunene har et stort ansvar, og her mener jeg Hamar har gått foran, sier Stig Vaagan.

Han viser til at Hamar har bosatt flere flyktninger enn de har blitt forespurt om av IMDi, og derved bidratt til å redusere antallet flyktninger som venter på mottak uten å få bosetning.

Han framhever også kommunestyrets vedtak om å opprettholde velkomstklassene, som gir barna en god start i det norske skolesystemet, som et av de viktigste integreringstiltakene en kan gjøre.

– Det er viktig at vi nå hver på vår måte står opp for mennesker på flukt. Langt mer enn om politikk handler det om menneskeverd, avslutter Ole Frode Mikkelsgård.