Klimabruddet

Det ble tidlig klart at det var stor uenighet om statsbudsjettet. Noen trodde at uenigheten var et spill for galleriet, at det handlet om markeringsbehov – og at man nok kom til å bli enige til slutt. I dag vet vi bedre. For Venstre var det aldri et spill, det handlet tvert imot om politisk integritet. For regjeringen handlet det kanskje om bilpakken, men for Venstre var det større enn som så.

Venstre vil ha tiltak som reduserer klimagassutslippene, i tråd med forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen. Norge må finne en vei videre når oljeeventyret tar slutt, og Venstre vil hjelpe oss til dette gjennom et grønt skifte. Vi vil skape nye varige arbeidsplasser innen miljøvennlig teknologi. Bare på denne måten kan vi ta vare på velferdssamfunnet vårt også i framtida. Her har da også Norge en unik mulighet til å bli internasjonalt ledende, men da kan vi ikke lenger lene oss tilbake.

La oss gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det blir det både klimaeffekt og nye arbeidsplasser av!

 

 

Venstre – et verdivalg

For meg er Venstre et verdivalg. Jeg føler meg hjemme i sosialliberalismen. Her kan jeg slåss for gode fellesskapsløsninger, hvor vi gir mer til de som trenger det mest. Og her kan jeg slåss for mer frihet, til hver enkelt og i samfunnet. Med frihet kommer ansvar, og dette danner grunnlaget for et av Venstres «slagord» som jeg liker spesielt godt:

Mer frihet – mer ansvar.

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre har tradisjoner tilbake til opplysningstidens humanisme, og har utarbeidet 10 (sosial-)liberale prinsipper som ligger til grunn for all vår politikk. Kall det gjerne kortversjonen av programmet vårt. Her er de 10 liberale prinsippene i sin helhet:

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig

Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Les mer her:

Venstres prinsipprogram

Eller enda bedre – meld deg inn i Venstre her:

https://www.venstre.no/blimedlem/

 

 

Sterk stortingsliste

Det gode teamet kan bli avgjørende. For å lykkes med det politiske arbeidet må en få til samarbeidet mellom lokallag, fylkesstyre, stortingskandidater og valgkampsjef. Personene blir dermed avgjørende.

Den sterke stortingslista er, sammen med dyktige lokallagsledere og profilerte lokalpolitikere, vårt beste kort før valget høsten 2017.

Spesielt viktig er det at den erfarne fylkespolitikeren og tidligere listetoppen Erik Ringnes har sagt ja til å inneha hedersplassen på lista. Erfaringen og den politiske klokskapen til Erik vil utvilsomt komme godt med.

Våre kandidater representerer hele fylket på en utmerket måte, og har en god balanse i både kjønn og alder. Verdt å merke seg er også ungdomskandidaten Benedicte Røvik på 5. plass, og at varaordfører i Åsnes kommune Kristian Botten Pedersen også har blitt valgkampsjef.

Her er alle kandidatene:
Kandidatene

Her ser du hvilken hjemkommune kandidatene har:

1. Ole Frode Mikkelsgård, Våler
2. Mirjam Engelsjord, Stange
3. Stig Vaagan, Hamar
4. Inger Noer, Kongsvinger
5. Benedicte Røvik, Hamar
6. Live Stokstad, Alvdal
7. Kine Reiersen, Ringsaker
8. Sjur Skjævesland, Hamar
9. Sverre Oskar Øverby, Stor-Elvdal
10. Hilde Sørli, Eidskog
11. Kristian Botten Pedersen, Åsnes
12. Gun E. Norstrøm, Elverum
13. Erik Ringnes, Stange

 

 

Næringsutvikling og nyskaping

Når Arbeiderpartiet krangler med Høyre og Frp om næringspolitikk og nyskaping i Glomdalen (ref. oppslag senest 24.11), er jeg glad vi har et parti som har øye for gründerne og de små bedriftene.

Venstre har på Stortinget etterspurt en mer offensiv politikk for å tilrettelegge for de små bedriftene. Jeg har selv etablert bedrift med støtte fra Innovasjon Norge, og opplevd hvilken positivt forskjell Venstres politikk vil utgjøre.

Vi må gi bedre vilkår for gründere knyttet til deres rettigheter, vi må gjøre det enklere å være selvstendig næringsdrivende, og vi må legge til rette for at nystartede bedrifter kan satse og utvide. Det må også legges til rette for utvikling av kompetanse og tilgang på risikokapital. I forhandlingene om statsbudsjettet er dette viktig for Venstre. Vi savner tydeligere strategier fra regjeringen.  

Venstre står for offensiv satsing på nyskaping, innovasjon og gründere, som kan utgjøre en stor forskjell for Hedmark.

– Uansvarlig!

Jeg melder meg med dette som et stolt medlem av hylekoret til Sylvi Listhaug.

Statsråden har lykkes i å spille på fremmedfrykt, norsk patriotisme og konfliktfylt retorikk.

Statsråden har PR erfaring fra First House, og har nytt godt av dette. Mange sitter igjen med et inntrykk av at hun personlig har begrenset asyltilstrømmingen til Norge. Det er ikke riktig. Hva hun har gjort, er å drive profesjonell markedsføring av seg selv.

Det var et nokså samlet politisk landskap som var bekymret for situasjonen og inngikk et asylforlik. Jeg er ikke i tvil om at statsråden følger opp dette og vel så det.

Feilen er bare at vi nå mister fullstendig fokus. Vi er i ferd med å forsterke skillelinjene i samfunnet vårt, mellom «dem» og «oss». Det er enighet om et forlik i asylpolitikken. Det er ikke lenger om å gjøre å være tøffest i trynet, og skryte av at barn sendes ut – og konsekvent feilinformere om «ankerbarn» og hvem som kommer til landet. Det er uansvarlig av en statsråd som også har ansvar for integrering å føre en slik retorikk.

Vi må tvinge oss til å se forbi Sylvi Listhaug, og nå vende fokuset mot å hva vi kan gjøre for å inkludere flyktningene som skal bo hos oss, og være med på å  utgjøre morgendagens Norge.

Som i at frivilligheten er viktig, les mer her.

 

 

 

Kjører du bil?

Er du av dem som kjører bil, og blir irritert av muligheten for økte drivstoffavgifter?

Venstre foreslår et grønt skattelette til alle, som vil gjøre at du kan kjøre veldig langt før du går i minus.

Sagt enkelt: For hver krone du betaler mer i drivstoff, får du mer enn det dobbelte igjen på skatten!

Det er ikke så lett å få med seg slik mediedekningen er nå, men det henger sammen. Regnestykket er som følger: En kjernefamilie som kjører 20.000 i året med en bil som bruker 0,8 l/mil, får en merkostnad pga. økt dieselavgift på 1.600 kroner. Samtidig får kjernefamilien over 3.500 i samlet skattelette fra Venstre (reduserte togpriser er da ikke medtatt i regnestykket).

Prinsippet er at vi må flytte beskatning vekk fra det som skaper verdier (arbeid, eierskap), og til det som forurenser.

Konklusjon: Det er helt greit å være bilist og stemme Venstre!

Konklusjon 2: Det er helheten i budsjettet som er viktigst. Vi har forpliktet oss på kutt i klimautslippene, og må nå få tiltak på plass som får oss i riktig retning.

Politisk samling

Kristian Botten Pedersen har blitt valgkampsjef, og er allerede godt i gang. Nå i helga deltok vi sammen på rikspolitisk nettverk. Samlingen var i Oslo, og ga både kunnskap og anledning til å knytte gode kontakter.

Jeg er veldig fornøyd med å ha fått Kristian i denne sentrale rollen, og med en sterk liste i ryggen står jeg trygt i rollen som førstekandidat til Stortinget. Det ville unektelig vært stort å blitt den første Venstre representanten på Stortinget på over 90 år. På tide, vil noen si – meg selv inkludert 🙂